Kansas State
63 - 77
(30 - 37)
Texas Tech
Chưa có dữ liệu