Về Uniclinic AC CE
Uniclinic AC CE logo
  • Tên: Uniclinic AC CE
  • Thành phố:
  • Chủ sân:
  • TG Thành lập:
  • HLV:
Uniclinic AC CE Tỷ số
Brazil Serie DHTFT
Uniclinic AC CE 1
Juazeirense BA 1
1
0
1
1
H
Uniclinic AC CE 1
Sousa PB 1 5
1
0
2
0
T
Treze Campina Grande PB 1 3
Uniclinic AC CE 1 2
0
0
1
1
H
Uniclinic AC CE 3
ABC RN 1 4
1
0
1
0
T
Uniclinic AC CE 2
America FC Natal RN 2
0
1
0
2
B
Campinense (PB) 2
Uniclinic AC CE 4
2
0
3
0
B
Uniclinic AC CE 1 1
Central SC (PE) 4
0
0
0
0
H
Central SC (PE) 2
Uniclinic AC CE 3
1
2
1
3
T
Uniclinic AC CE 3
Campinense (PB) 1
1
3
2
3
B
America FC Natal RN 3
Uniclinic AC CE
2
0
2
0
B
Xem thêm