XH Cầu thủ/Đội bóng Đ Chủ Khách
1 1 0 1
2 1 1 0
3 1 1 0